تکمیل وجه پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

قابل توجه اعضاء محترم پروژه پارسه مهندسین صدرا

 باسلام واحترام

به استحضارمیرساند عملیات احداث وتکمیل پروژه با برنامه زمانبندی تنظیمی تاپایان سال جاری به اتمام خواهد رسید. دراین راستا همکاری متقابل سازنده شریک سرمایه گذارو پیش فروشنده آپارتمان درتسریع کار واعضاء محترم در پرداخت اقساط به موقع رسیدن به این مهم خواهد بود.

قابل توجه اعضاء محترم:

۱-تاکنون ۴ قسط ازاقساط پرداخت نشده است دیون معوق عضو درقالب این ۴ قسط بایستی تاپایان سال جاری پرداخت گردد براساس تصمیم هیئت مدیره نحوه پرداخت اقساط معوق  به شرح زیرمی باشد:

قسط اول با تاریخ سررسید ۲۵/۵/۹۸

قسط دوم با تاریخ سررسید ۲۵/۰۷/۹۸

قسط سوم با تاریخ سررسید۲۵/۰۹/۹۸

قسط چهارم با تاریخ سررسید ۲۵/۱۱/۹۸

۱-میزان ۵ % ازبدهی اعضاء همزمان باتنظیم سند درمحضراسناد رسمی به پیش فروشنده تحویل می گردد.

۲-براساس مفاد قرارداد ۲۵ میلیون تومان تسهیلات دربدهی اعضاء منظورنشده است مبلغ تسهیلات به سقف ۴۰ میلیون افزایش یافته که باسود دوران مشارکت ۱۸ % برای افراد متقاضی دریافت تسهیلات توسط هیئت مدیره تعاونی به نیابت ازاعضاء دریافت خواهد شد بدیهی است پرداخت اصل وسود تسهیلات به عهده عضوتعاونی خواهد بود.

۳-به افراد خوش حساب پروژه بابت سرمایه گذاری درقطعه زمین ۱۴ ازطرح ۵۰ هکتاری سودی براساس مصوبات مجمع عمومی شهریورماه ۹۷ واردیبهشت ماه ۹۸ سودمتعلق ناشی ازارزش افزوده زمین متعلق می گیرد ومیزان اصل وسود سپرده این اعضاء ازمبلغ بدهی اقساط معوق کسرخواهد گردید.

۴-بابت بدهی اقساط معوق ودیرکرد اقساط اعلامی ازتاریخ ۲۵/۵/۹۸ ماهیانه ۵/۲ درصد دیرکرد بابت هرقسط به عنوان جریمه بدحسابی عضو لحاظ خواهد گردد.

۵-تاخیردراقساط معوق بیش ازدوقسط مشمول مفاد قرارداد (فسخ یک طرفه )توسط تعاونی خواهد بود.

۶-ازتاریخ ۱۶/۰۵/۹۸ ظرف مدت ۴ روز این نامه متقاضیان دریافت تسهیلات ضمن مراجعه به تعاونی نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه وتقاضانامه تسهیلات اقدام فرمائید عواقب عدم دریافت تسهیلات به عهده عضومحترم می باشد.

 

admin
در تاریخ 6 آگوست 2019
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.