مهلت اعتراض امتیازبندی

قابل توجه اعضاء محترم پروژه پارسه مهندسین صدرا

باسلام واحترام
به پیوست لیست امتیازبندی اعضاء پروژه براساس اولویت بندی های واحد وبه تفکیک تقدیم می گردد:
قابل توجه آنکه :
۱-زمان مغایرت گیری وجوه واریزی دردونوبت تمدید شده وهیچگونه اعتراضی ازبابت زمان واریز اقساط پذیرفته نمی شود.
۲-درجلسه ایی که باحضورهیئت مدیره وبازرسین محترم برگزارشد مصوب گردید درخصوص آندسته از عزیزانی که اقساط خود را درقالب چک پرداخت نموده اند زمانی ۱۰ روزه تحت عنوان فرآیند زمان وصول چک درنظرگرفته شود تا حقی ازاین دسته ازاعضاء محترم تضییع نگردد.
۳-نرم افزار امتیازبندی توسط شرکت معتمد اداره تعاون استان فارس تهیه وسابقه تطبیق آن با نحوه امتیازبندی اعلام شده دراساسنامه شرکت قبلاً توسط تعاونی استعلام شده که پیوست می گردد.
۴-آندسته ازاعضاء محترمی که نسبت به امتیازبندی انجام شده اعتراض دارند حداکثرظرف مدت یک هفته پس ازدرج آگهی درسایت تعاونی مسکن مورد اعتراض خود رابه صورت کتبی اعلام نمائید.
۵-رسیدگی به اعتراض اعضاء محترم درکمیسیون متشکل از مهندس گل احمر( نماینده منتخب هیئت مدیره) احدی ازبازرسین ومسئول امورمالی تعاونی (خانم بنی هاشمی ) انجام خواهد شد.

تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

مدیر وبسایت
در تاریخ 26 جولای 2020
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.