درباره ما

درباره ما

درباره ما

شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس درسال ۱۳۷۲باهدف تامین مسکن وسایر نیازهای رفاهی اعضاء و ارائه خدمات مهندسی تخصیصی تاسیس وطی شماره ثبت ۵۵۸۹ دراداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.ازهمان سال تاسیس اقدامات لازم جهت تهیه زمین ازمراجع ذیربط صورت پذیرفته که متعاقب آن با تغییرهیئت مدیره شرکت در اواخر سال ۱۳۸۵ و پیگیری شایسته ایشان چند پروژه جدید تعریف شده که بعضاً بعلت عدم استقبال اعضاء اجرا نشده است. 

همزمان با آغاز دوره جدید فعالیت شرکت، تعدا اعضاء به بیش از ۱۶۰۰نفررسید بودکه پس از سازمان دهی مدرن، پرونده همگی آنان تهیه وتدوین و در بایگانی شرکت ضبط شده است بطوریکه همزمان تبادل اطلاعات ازطریق سیستم ای تی  انجام می پذیرد.

در حال حاضر تعداد اعضاء تعاونی مسکن ۸۹۶ نفر میباشد.