اعضای هیات مدیره و بازرسین

هیات مدیره

مدیر عامل و عضو هیات مدیره: مهندس علیرضا رودکی              تلفن همراه : ۰۹۱۷۱۱۱۵۵۳۴

رئیس هیات مدیره : مهندس پیام معابرفرد                                تلفن همراه : ۰۹۱۷۳۱۱۲۴۵۱

نایب رئیس : مهندس ستارخورشیدی                                         تلفن همراه : ۰۹۱۷۳۱۴۰۶۴۹

عضو هیات مدیره : مهندس محمدرضا سیفی                            تلفن همراه : ۰۹۱۷۷۱۶۲۰۸۸

منشی : مهندس محمود گل احمر                                              تلفن همراه : ۰۹۱۷۴۴۴۸۹۸۳       

بازرسین

بازرس:بابک جمشیدی                            تلفن همراه:۰۹۱۷۱۱۱۰۶۲۶

بازرس:محمدامین حسینی                      تلفن همراه:۰۹۱۷۳۱۴۵۶۵

بازرس:محمد نعمتی                               تلفن همراه:۰۹۱۷۱۲۷۲۷۴۴