اعضای هیات مدیره و بازرسین

هیات مدیره

مدیر عامل : مهندس علیرضا رودکی              تلفن همراه : ۰۹۱۷۱۱۱۵۵۳۴

رئیس هیات مدیره : مهندس ستار خورشیدی  تلفن همراه : ۰۹۱۷۳۱۴۰۶۴۹

نایب رئیس : مهندس پیام معابر فرد              تلفن همراه : ۰۹۱۷۳۱۱۲۴۵۱

عضو هیات مدیره : مهندس محمود گل احمر   تلفن همراه : ۰۹۱۷۴۴۴۸۹۸۳

عضو هیات مدیره : مهندس جلیل مرزبان        تلفن همراه : ۰۹۱۷۱۳۱۱۶۹۳

منشی : مهندس علیرضا ملکی                        تلفن همراه : ۰۹۱۷۱۱۱۴۳۲۱

بازرسین

بازرس یک : مهندس محمدرضا سیفی              تلفن همراه : ۰۹۱۷۷۱۶۲۰۸۸

بازرس دو : مهندس علیرضا طحانی                  تلفن همراه : ۰۹۱۷۳۱۱۹۵۸۷

بازرس سه : مهندس بابک جمشیدی                تلفن همراه : ۰۹۱۷۱۱۱۰۶۲۶