اهداف تعاونی

اهداف تعاونی

ترویج و تحکیم مشارکت , همکاری و تعاون عمومی.

تأمین نیازهای مشترک اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

تامین مسکن از منابع مجاز برای اعضاء

تامین سایر نیازهای رفاهی-فرهنگی-تفریحی-تجاری-مسکونی-اداری-خدماتی-گردشگری و غیر از آن برای اعضاء

تامین اشتغال و نیازهای حرفه ای و تخصص و شغلی اعضاء و رفع نیازهای مصرفی و رفاهی و سکونتی آنان اعم از شخصی یا خانواده آنان

-تهیه زمین و ساختمان و خانه و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری خانه ها و آپارتمانهای نقدآ یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی یا رفاهی مورد استفاده مشترک آنان

–  اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی , صندوق تعاون و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.

–  اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت , اشخاص حقیقی و یا حقوقی.

–  تودیع وجود به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون.

–  مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها.

–  سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی , تعاونی و یا خصوصی.

–  مشارکت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات.