متن سربرگ خود را وارد کنید.

چارت سازمانی

چارت سازمانی شرکت تعاونی

رئیس هیات مدیره : مهندس خورشیدی

نایب رئیس : مهندس معابر فرد

عضو هیات مدیره : مهندس گل احمر

عضو هیات مدیره : مهندس مرزبان

منشی : مهندس ملکی

مدیر عامل : مهندس رودکی

واحد حقوقی : محمد میرزا خانی

واحد مالی : الهام بنی هاشمی

واحد اداری : زهرا نگهدارفرد

بازرس یک : مهندس حسینی

بازرس دو : مهندس طحانی

بازرس سه : مهندس جمشیدی