شرایط ثبت نام در تعاونی

۱-عضویت در تعاونی مسکن پروژه محور میباشد به این معنا که با تعریف پروژه جدید اعضاء سازمان نظام مهندسی میتواند در پروژه های تعریف شده تعاونی ثبت نام کرده و عضو تعاونی گردند.

۲-شرط عضویت هر شخص حقیقی در تعاونی عدم عضویت در تعاونی همسان (تعاونی مسکن)میباشد.

۳-بابت ورود و عضویت در تعاونی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از عضو اخذ میگردد.