یکشنبه, 28 بهمن 1397

وبسایت های مرتبط

عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار روزنامه ها

اوضاع جوی

سخن روز

هرگاه اراده كنيد، مي‌توانيد با دوستانه رفتار كردن، احساس دوست داشتني بودن نماييد.((آنتوني رابينز))

عکس روزآمار بازدید

×

خطا

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

آگهی مزایده اموال

نوشته شده توسط یکشنبه, 07 بهمن 1397 ساعت 14:55

کمیسیون معاملات شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس درنظردراد براساس مجوز مجمع عمومی مورخ 96/03/06 نسبت به فروش اموال منقول تعاونی مسکن  به شرح زیراقدام نماید. لذا خواهشمنداست پاسخ استعلام مزایده را تاآخر وقت اداری مورخ97.11.10درپاکت سربسته به دفتر تعاونی تحویل فرمائید. 

شرایط شرکت درمزایده :

1-پیشنهاد دهنده شرکت درمزایده بایستی مبلغ 10 % قیمت پایه کارشناسی (127.000.000 ریال ) را به عنوان تضمین شرکت درمناقصه درقالب یک فقره چک بنام تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس تهیه ودرهنگام تحویل پاکت پیشنهاد قیمت ، چک بانکی را تحویل امورمالی شرکت نماید. عدم تحویل چک ضمانت باعث خروج فرد شرکت کننده از فرآیند مزایده خواهد بود.

2-قیمت پیشنهادی بایستی شفاف وبدون ذکرشرط اعلام شود. استعلام های مخدوش ازمزایده حذف می گردد.

3-زمان بازگشایی پاکات پس ازطی فرآیند مزایده به اطلاع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید.

4-شرکت تعاونی  در رد  یا پذیرش قیمت وهمچنین نفرات شرکت کننده درمزایده مختاراست .

5-  برنده مزایده موظف است 100 %  مبلغ مزایده را همزمان باعقد قرارداد فروش امتیاز آپارتمان به حساب اعلام شده تعاونی مسکن واریز نماید.

6-فروش مورد مزایده قطعی است .

7-هزینه آگهی وبرگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

8-درصورت استنکاف برنده مزایده ازعقد قرارداد چک ضمانت برنده مزایده به نفع شرکت تعاونی مسکن ضبط خواهد گردید ودراین ارتباط برنده مزایده حق اعتراض را از خودسلب وساقط می نماید.

                                                                   

                                                نماینده کمیسیون معاملات :                                          مدیرعامل :

 

به : تعاونی مسکن نظام مهندسی فارس بدینوسیله دراستعلام بهای زیرحداقل مبالغ وتوضیحات لازم درج وتقدیم می گردد.

 

ردیف

شـــرح

قیمت پایه کارشناسی  (ریال)

قیمت پیشنهادی

1

امتیازیک واحد آپارتمان دوخوابه به مساحت تقریبی 100 مترمربع سندخوردرمرحله تکمیلی اسکلت وآجرچینی (قیمت امتیازپایه برای هرواحد)

 به آدرس : شهرجدیدصدرا -بلوارزاگرس

1.270.000.000

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهروامضاء واثرانگشت :

تاریخ پاسخ به استعلام :

  آدرس :

شماره تلفن :

آگهی مزایده اموال

نوشته شده توسط یکشنبه, 07 بهمن 1397 ساعت 21:50

کمیسیون معاملات شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس درنظردراد براساس مجوز مجمع عمومی مورخ 96/03/06 نسبت به فروش اموال منقول تعاونی مسکن  به شرح زیراقدام نماید. لذا خواهشمنداست پاسخ استعلام مزایده را تاآخر وقت اداری مورخ97.11.10درپاکت سربسته به دفتر تعاونی تحویل فرمائید. 

شرایط شرکت درمزایده :

1-پیشنهاد دهنده شرکت درمزایده بایستی مبلغ 10 % قیمت پایه کارشناسی (127.000.000 ریال ) را به عنوان تضمین شرکت درمناقصه درقالب یک فقره چک بنام تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس تهیه ودرهنگام تحویل پاکت پیشنهاد قیمت ، چک بانکی را تحویل امورمالی شرکت نماید. عدم تحویل چک ضمانت باعث خروج فرد شرکت کننده از فرآیند مزایده خواهد بود.

2-قیمت پیشنهادی بایستی شفاف وبدون ذکرشرط اعلام شود. استعلام های مخدوش ازمزایده حذف می گردد.

3-زمان بازگشایی پاکات پس ازطی فرآیند مزایده به اطلاع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید.

4-شرکت تعاونی  در رد  یا پذیرش قیمت وهمچنین نفرات شرکت کننده درمزایده مختاراست .

5-  برنده مزایده موظف است 100 %  مبلغ مزایده را همزمان باعقد قرارداد فروش امتیاز آپارتمان به حساب اعلام شده تعاونی مسکن واریز نماید.

6-فروش مورد مزایده قطعی است .

7-هزینه آگهی وبرگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

8-درصورت استنکاف برنده مزایده ازعقد قرارداد چک ضمانت برنده مزایده به نفع شرکت تعاونی مسکن ضبط خواهد گردید ودراین ارتباط برنده مزایده حق اعتراض را از خودسلب وساقط می نماید.

                                                                   

                                                نماینده کمیسیون معاملات :                                          مدیرعامل :

 

به : تعاونی مسکن نظام مهندسی فارس بدینوسیله دراستعلام بهای زیرحداقل مبالغ وتوضیحات لازم درج وتقدیم می گردد.

 

ردیف

شـــرح

قیمت پایه کارشناسی  (ریال)

قیمت پیشنهادی

1

امتیازیک واحد آپارتمان دوخوابه به مساحت تقریبی 100 مترمربع سندخوردرمرحله تکمیلی اسکلت وآجرچینی (قیمت امتیازپایه برای هرواحد)

 به آدرس : شهرجدیدصدرا -بلوارزاگرس

1.270.000.000

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهروامضاء واثرانگشت :

تاریخ پاسخ به استعلام :

  آدرس :

شماره تلفن :

مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم

نوشته شده توسط جمعه, 14 دی 1397 ساعت 09:33

جلسۀ مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 16 روزشنبه مورخ 22/10/97  درمحل تالار آزادی واقع درفلکه گاز-ضلع شمالی پارک آزادیتشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً به اطلاع میرساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر3 رأی وهرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد.

دستورجلسه:

1-قرائت گزارش کتبی هیئت مدیره وتصویب سایرپیشنهادات هیات مدیره جهت بررسی طبق مقررات.

2-قرائت گزارش کتبی بازرسین .

3-بررسی وتصویب وصورتهای مالی سال 96.

4-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره طبق اساسنامه.(این بند پیرو نامه بشماره2206/31/97 اتاق تعاون استان فارس ازدستورکار مجمع خارج گردید.)

5-انتخاب بازرسان اصلی وعلی البدل سال مالی 97. .(این بند پیرو نامه بشماره2206/31/97 اتاق تعاون استان فارس ازدستورکار مجمع خارج گردید.)

6-بررسی بودجه جاری سال 97 .

7- بررسی وتصویب کاهش سرمایه ناشی ازخروج اعضاء درسال96 .

8-اخذ تصمیم درمورد تقسیم وپرداخت وجوه حاصل ازفروش اموال وسودمتعلقه و رسیدگی وتصمیم گیری درخصوص اموال غیرمنقول که تاکنون فروخته نشده است.

9-اتخاذ تصمیم درخصوص تاسیس شرکت تعاونی های جدید وتقسیم وتفکیک آن ازتعاونی مسکن فعلی.

10-تصویب آیین نامه های داخلی موردنیاز

توجه :

1-جهت ورود به جلسه ارائه اصل کارت معتبرعضویت درشرکت تعاونی مسکن الزامیست .

 

 2-جهت تنظیم وکالت به منظورشرکت درمجمع از تاریخ  16/10/97 لغایت 19/10/97 درساعت اداری به دفترتعاونی مراجعه فرمائید.

 

                                                                                                                                                              تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس

 

 

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط سه شنبه, 13 آذر 1397 ساعت 10:56

   

عضو محترم پروژه پارسه مهندسین صدرا1:

از آنجا که جنابعالی تقاضای دریافت تسهیلات 35میلیونی با بهره 18درصد جهت اجرای پروژه را داشته اید و درخواست کتبی خود در این ارتباط را تاکنون به دفتر تعاونی تحویل

نداده اید حداکثر تا پایان وقت اداری روز 5شنبه مورخ 97/09/15 به دفتر تعاونی مراجعه نمائید.

در غیر اینصورت عواقب دریافت تسهیلات برعهده شماست و عدم حضور شما به منزله پذیرش دریافت تسهیلات میباشد.

جلسۀ مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول  شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 9 روزچهارشنبه مورخ 05/10/97  درمحل دفتر تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی  به نشانی : بلوارسیاحتگر –میدان بسیج –کوچه 40 –پلاک 5 طبقه دوم –واحد4 تشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً به اطلاع میرساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر3 رأی وهرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد.

دستورجلسه:

1-قرائت گزارش کتبی هیئت مدیره وتصویب سایرپیشنهادات هیات مدیره جهت بررسی طبق مقررات.

2-قرائت گزارش کتبی بازرسین .

3-بررسی وتصویب وصورتهای مالی سال 96.

4-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره طبق اساسنامه.

5-انتخاب بازرسان اصلی وعلی البدل سال مالی 97

6-بررسی بودجه جاری سال 97 .

7- بررسی وتصویب کاهش سرمایه ناشی ازخروج اعضاء درسال96 .

8-اخذ تصمیم درمورد تقسیم وپرداخت وجوه حاصل ازفروش اموال وسودمتعلقه و رسیدگی وتصمیم گیری درخصوص اموال غیرمنقول که تاکنون فروخته نشده است.

9-اتخاذ تصمیم درخصوص تاسیس شرکت تعاونی های جدید وتقسیم وتفکیک آن ازتعاونی مسکن فعلی.

10-تصویب آیین نامه های داخلی موردنیاز

توجه :

1-جهت ورود به جلسه ارائه اصل کارت معتبرعضویت درشرکت تعاونی مسکن الزامیست .

2-کلیۀ افرادی که کاندیدای سمت عضویت هیئت مدیره وبازرسین می باشند می توانند ازتاریخ انتشار آگهی حداکثر ظرف مدت هفت روز از ساعت اداری 30/8 لغایت 13 به دفتر تعاونی مراجعه و درخواست کتبی خود را طبق فرم وزارت تعاون تکمیل و ارائه نمایند.

تصاویرمدارک لازم: آخرین مدرک تحصیلی –کارت ملی- شناسنامه–کارت نظام وظیفه –دو قطعه عکس 4×3- کارت عضویت – جوابیه عدم سوءپیشینه ازمرکزتشخیص هویت شهرستان شیراز.                      

                                                                     

                                                                                                      تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس

 

 

 

منتفی شدن مجمع 97/08/21

نوشته شده توسط یکشنبه, 20 آبان 1397 ساعت 11:01

                                                                           

 

بنام خدا

اعضای محترم تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی 

بنا به  تصمیم اداره  تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز طی نامه شماره 149448/97 مورخ 15/08/1397 به این تعاونی وصول گردیده ،برگزاری این مجمع عمومی مورخ

21/08/1397 به تعویق افتاد و زمان برگزاری  مجمع جدید متعاقبا اعلام میگردد.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

نوشته شده توسط جمعه, 11 آبان 1397 ساعت 13:46

جلسۀ مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم  شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 16 روز دوشنبه مورخ 21/08/97  درمحل تالار آزادی واقع درفلکه گاز-ضلع شمالی پارک آزادی تشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً هرعضو می تواند علاوه بر رأی خود سه رأی با وکالت وهرغیر عضویک رأی با وکالت داشته باشد و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد.

دستورجلسه:

1-قرائت گزارش کتبی هیئت مدیره وتصویب سایرپیشنهادات هیات مدیره که وفق قوانین ومقررات به عهدۀ مجمع عمومی قرارمی گیرد.

2-قرائت گزارش کتبی بازرسین .

3-بررسی وتصویب وصورتهای مالی سال 96.

4-پیشنهاد وتصویب بودجه سال 97 .

5- کاهش سرمایه ازخروج اعضاء درسال96 .

6-بررسی وتصمیم درخصوص اموال غیرمنقول تعاونی که تاکنون فروخته نشده .

7-اتخاذ تصمیم درخصوص تاسیس تعاونی های کوچک موضوع نامه اداره تعاون.

8-اتخاذ تصمیم درخصوص امورمرتبط بانقدینگی موجود در صندوق تعاونی ازجمله نحوه برداشت ازحساب، تعیین میزان ذخیره قانونی صندوق اعلام میزان سود واریزی عملکردی بانک عامل و...

توجه :

1-جهت ورود به جلسه ارائه اصل کارت معتبرعضویت درشرکت تعاونی مسکن الزامیست .

2-جهت تنظیم وکالت به منظورشرکت درمجمع از تاریخ  12/08/97 لغایت 15/08/97 درساعت اداری به دفترتعاونی مراجعه فرمائید.

جلسۀ مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول  شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس راس ساعت 00: 9 روز یکشنبه مورخ 29/07/97  درمحل دفتر تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی  به نشانی : بلوارسیاحتگر –میدان بسیج –کوچه 40 –پلاک 5 طبقه دوم –واحد4 تشکیل میگردد. ازکلیۀ سهامداران (اعضاء) محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل درجلسه حضور بهمرسانند. ضمناً هرعضو می تواند علاوه بر رأی خود سه رأی با وکالت وهرغیر عضویک رأی با وکالت داشته باشد و وکالتنامه ها می بایست به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد.

دستورجلسه:

1-قرائت گزارش کتبی هیئت مدیره وتصویب سایرپیشنهادات هیات مدیره که وفق قوانین ومقررات به عهدۀ مجمع عمومی قرارمی گیرد.

2-قرائت گزارش کتبی بازرسین .

3-بررسی وتصویب وصورتهای مالی سال 96.

4-پیشنهاد وتصویب بودجه سال 97 .

5- کاهش سرمایه ازخروج اعضاء درسال96 .

6-بررسی وتصمیم درخصوص اموال غیرمنقول تعاونی که تاکنون فروخته نشده .

7-اتخاذ تصمیم درخصوص تاسیس تعاونی های کوچک موضوع نامه اداره تعاون.

8-اتخاذ تصمیم درخصوص امورمرتبط بانقدینگی موجود در صندوق تعاونی ازجمله نحوه برداشت ازحساب، تعیین میزان ذخیره قانونی صندوق اعلام میزان سود واریزی عملکردی بانک عامل و...

توجه :

1-جهت ورود به جلسه ارائه اصل کارت معتبرعضویت درشرکت تعاونی مسکن الزامیست .

 

                                                                                              

                                                                                                      تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس

 

 

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط شنبه, 24 شهریور 1397 ساعت 11:37

 

 

اعضاء و سهامداران محترم پروژه پارسه مهندسین فاز یک صدرا

باسلام و احترام

به استحضار میرساند اصلی ترین عامل پیشرفت عمرانی پروژه پرداخت به موقع اقساط توسط اعضاء محترم میباشد .

از بدهکاران محترم مستدعی است حداکثر تا مورخ 15/07/1397نسبت به پرداخت اقساط معوق اقدام فرمایند .بدیهی است پی گیری دریافت تسهیلات اعطایی بانک مسکن و فروش سهم اعضاء از قطعه 14 مجموعه 50هکتاری از زمین مجاور توسط هئیت مدیره در دست پیگیری است.

مهار تورم افسار گریخته مصالح و دستمزد تنها با خرید نقدی و انباشته مصالح مورد نیاز امکان پذیر خواهد بود. ضمنا به استحضار میرساند از تاریخ15/07/1397 به بعد کلیه اقساط معوق اعضاء با خسارت جریمه دیرکرد 20 درصد روز شمار مواجه خواهد گردد ،همچنین  تامین خسارت تاخیر از شریک سرمایه گذارو سازنده  منوط به تعهدات مالی اعضاء خواهد بود.

لذا مستدعی است با توجه به بهبودی بازار مسکن در اسرع وقت نسبت به پرداخت اقساط معوق حداکثر تا زمان اعلامی اقدام لازم مبذول بفرمائید

با تجدید احترام-علیرضا رودکی

مدیرعامل

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط دوشنبه, 12 شهریور 1397 ساعت 10:38

قابل توجه سهامداران محترم پروژه های پارسه مهندسین صدرا فاز یک و دو

باسلام و احترام

علی الرغم مهلت تعیین شده برای خریدار زمین جهت تهیه وجه نقد متاسفانه تا این تاریخ نامبرده موفق به تامین مبلغ خرید نشده اند از طرفی فروش اقساطی و مشروط به دریافت چک به لحاظ حقوقی تبعات جبران ناپذیری برای اعضاء و هئیت مدیره تعاونی خواهد داشت.

طرح جامع صدرا درتا هفته دیگرابلاغ میگردد و چنانچه ضوابط طرح مسکن مهر مشمول زمین گردد میزان سطح اشغال از 33به 40 و تراکم از 185 به 270 تبدیل خواهد شد قطعا این افزایش تراکم باعث ارزش افزوده زمین میگردد. لذا خواهشمند است تا تحقق این موضوع صبور باشید قطعا نگهداری زمین در مدت اعلامی به هیچ وجه به ضرر اعضاء محترم نخواهد بود

                                                                   با احترام-مدیرعامل

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط دوشنبه, 12 شهریور 1397 ساعت 10:33

قابل توجه سهامداران محترم پروژه های پارسه مهندسین صدرا فاز یک و دو

باسلام و احترام

علی الرغم مهلت تعیین شده برای خریدار زمین جهت تهیه وجه نقد متاسفانه تا این تاریخ نامبرده موفق به تامین مبلغ خرید نشده اند از طرفی فروش اقساطی و مشروط به دریافت چک به لحاظ حقوقی تبعات جبران ناپذیری برای اعضاء و هئیت مدیره تعاونی خواهد داشت.

طرح جامع صدرا درتا هفته دیگرابلاغ میگردد و چنانچه ضوابط طرح مسکن مهر مشمول زمین گردد میزان سطح اشغال از 33به 40 و تراکم از 185 به 270 تبدیل خواهد شد قطعا این افزایش تراکم باعث ارزش افزوده زمین میگردد. لذا خواهشمند است تا تحقق این موضوع صبور باشید قطعا نگهداری زمین در مدت اعلامی به هیچ وجه به ضرر اعضاء محترم نخواهد بود

                                                                   با احترام-مدیرعامل

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط سه شنبه, 09 مرداد 1397 ساعت 10:52

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط سه شنبه, 09 مرداد 1397 ساعت 10:50

انصراف از عضویت

نوشته شده توسط سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 17:58

اعضای محترم :

ازسهامداران محترمی که قصد انصراف از عضویت درتعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی را دارد. تقاضامند است جهت تکمیل فرم انصراف درساعات اداری ازتاریخ شنبه

9/4/97 تاپایان روز دوشنبه 25/4/97 به دفترتعاونی به نشانی : شیراز – فلکه فرودگاه (میدان بسیج ) –انتهای کوچه 40- پلاک 5-طبقه دوم مراجعه فرمائید.

شماره تماس 38305421

خرید اموال غیرمنقول به صورت سهامی

نوشته شده توسط سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 13:25

اعضای محترم:

جهت اطلاع بیشتر و ثبت نام جهت خرید سهام از مورخ97/04/09 لغایت تا پایان وقت اداری دوشنبه97/04/25 به دفتر تعاونی مراجعه فرمائید

پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

نوشته شده توسط سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 16:47

 سهامداران محترم پارسه صدرا یک:

به اطلاع میرساند با توجه به اینکه در مورخ97/04/09 روز شنبه لیست متقاضیان دریافت تسهیلات جهت درج در پرونده به بانک مسکن اعلام

میگردد لذا به استحضار میرساند در لیست موجود صرفا نام افرادی که قبلا متقاضی عدم دریافت تسهیلات را امضاء کرده اند از لیست خارج و مابقی به عنوان متقاضی دریافت

تسهیلات  به بانک اعلام خواهند شد.

مسکن مهر

نوشته شده توسط یکشنبه, 26 فروردين 1397 ساعت 11:55

لیست اسامی و انتخاب واحد های مسکن مهر سازمان نظام مهندسی واقع در شهر صدرا

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط یکشنبه, 29 بهمن 1396 ساعت 10:31

سهامداران محترم پارسه صدرا1:

با توجه به انجام مراحل تسهیلات بانکی، در صورت موافقت بانک با تسهیلات مسکن مهر با سود 9درصد (25میلیون تومان 4درصد +10میلیون تومان 20درصد) در صورت عدم موافقت بانک با رسوب واوراق 22درصد. بدون رسوب و اوراق18درصد- مدت دریافت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی 18ماه با قابلیت تبدیل به 24ماه-نحوه پرداخت اقساط به صورت فروش اقساطی برای هر واحد تا سقف 40میلیون تومان با سود18درصد10ساله خواهشمند است،جهت امضاء موافقت نامه وام از96/12/05تا 96/12/12 به دفتر تعاونی مراجعه فرمائید. 

پروژه پارسه مهندسین صدرا

نوشته شده توسط سه شنبه, 26 دی 1396 ساعت 16:44

سهامداران محترم پارسه صدرا یک:

با توجه به اعلام وصولی قسط جدید در مورخ96/11/05 و ارسال چکهای اعضاء به بانک،خواهشمند است نسبت به تکمیل موجودی اقدام فرمایید.در غیر اینصورت با درخواست

کتبی تا تاریخ96/10/26امور مالی را مطلع سازید.باسپاس 38305421

لیست اسامی متقاضیان انصراف از عضویت تعاونی

نوشته شده توسط سه شنبه, 21 آذر 1396 ساعت 12:32

لیست اسامی متقاضیان انصراف از عضویت تعاونی که بصورت کتبی و پیامکی به شرکت تعاونی اعلام کرده اند. جهت دیدن اسامی به فایل پیوست مراجعه کنید

آگهی مزایده اموال

نوشته شده توسط دوشنبه, 08 آبان 1396 ساعت 23:58

                                                                                    آگهی مزایده اموال 

تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان براساس مجوز مجمع عمومی مورخ 06/03/96 درنظردارد نسبت به فروش اموال غیرمنقول تعاونی به شرح زیراقدام نماید.

ردیف

شـــرح

قیمت پایه کارشناسی (ریال )

1

زمین باغ رزی پلاک ثبتی 6.40 بخش هفت ازناحیه 3 شیراز واقع در روستای دهنو قلندری به مساحت 2506.93 مترمربع شامل 18946.1 مترمربع باغ انگوری  و6118.82 مترمربع زمین بی درخت وهمچنین تعیین ارزش ریالی یک حلقه چاه عمیق به میزان 31.75 درصد از 100 سهم مشاع مربوط به زمین باغ رزی

3869211300

 

متقاضیان می توانند ازتاریخ انتشارآگهی تا آخر وقت اداری مورخ 10/08/96 جهت دریافت اسناد مزایده ورؤیت اموال ودریافت اطلاعات بیشتربه آدرس شیراز: بلوارزرهی-خیابان انصار- پلاک 58 دفتر تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس مراجعه یا به شماره تلفن های ثابت: 36489200 - 36488938 یا تلفن همراه : 09171115534  تماس حاصل فرمائید.

 

انصراف از تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی

نوشته شده توسط جمعه, 28 مهر 1396 ساعت 14:49

عضو محترم تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی :

باتوجه به مصوبه مورخ96/03/06 مجمع عمومی تعاونی مبنی برفروش اموال،چنانچه قصد خروج از عضویت تعاونی مسکن را دارید ،لطفا فرم انصراف که در قسمت بارگیری پیوست ها میباشد دانلود کنید و تا تاریخ 1396/09/01 با مراجعه به دفتر تعاونی تحویل امور اداری دهید یا عکس فرم را بطور واضح به تلگرام شرکت به شماره 09013208326  ارسال نمایید.در غیر این صورت حق عضویت پابرجا میباشد.

پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

نوشته شده توسط جمعه, 28 مهر 1396 ساعت 11:08

سهامداران محترم پارسه صدرا یک:

با توجه به اعلام وصولی قسط جدید در مورخ96/08/01 و ارسال چکهای اعضاء به بانک،خواهشمند است نسبت به تکمیل موجودی اقدام فرمایید.در غیر اینصورت با درخواست

کتبی تا تاریخ96/7/29امور مالی را مطلع سازید.باسپاس

کمیسیون معاملات شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس درنظردراد براساس مجوز مجمع عمومی مورخ 06/03/96 نسبت به فروش اموال منقول تعاونی مسکن  به شرح زیراقدام نماید. لذا خواهشمنداست پاسخ استعلام مزایده را تاآخر وقت اداری مورخ 21/05/96درپاکت سربسته به دفتر تعاونی تحویل فرمائید. 

 

شرایط شرکت درمزایده :

1-پیشنهاد دهنده شرکت درمزایده بایستی مبلغ 10 % قیمت پایه کارشناسی ( 1064000ریال)  را به عنوان تضمین شرکت درمناقصه درقالب چک بانکی بنام تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس عهده بانک تجارت شعبه ستارخان حساب پس انداز 783334720 تهیه ودرهنگام تحویل پاکت پیشنهاد قیمت ، چک بانکی را تحویل امورمالی شرکت نماید. عدم تحویل چک ضمانت باعث خروج فرد شرکت کننده از فرآیند مزایده خواهد بود.

2-قیمت پیشنهادی بایستی شفاف وبدون ذکرشرط اعلام شود. استعلام های مخدوش ازمزایده حذف می گردد.

3-زمان بازگشایی پاکات پس ازطی فرآیند مزایده به اطلاع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید.

4-شرکت تعاونی  در رد  یا پذیرش قیمت وهمچنین نفرات شرکت کننده درمزایده مختاراست .

5-  برنده مزایده موظف است 100 %  مبلغ مزایده را زمان تحویل  مورد مزایده به حساب اعلام شده تعاونی مسکن واریز نماید.

7-بازدید ومعاینه فنی ازمورد مزایده صرفاً دردفتر تعاونی انجام می گیرد .

8-فروش مورد مزایده قطعی است .

9-هزینه آگهی وبرگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

10-درصورت استنکاف برنده مزایده ازعقد قرارداد چک ضمانت برنده مزایده به نفع شرکت تعاونی مسکن ضبط خواهدگردید ودراین ارتباط برنده مزایده حق اعتراض را از خودسلب وساقط می نماید.                                                                 

                 

  به : تعاونی مسکن نظام مهندسی فارس بدینوسیله دراستعلام بهای زیرحداقل مبالغ وتوضیحات لازم درج وتقدیم می گردد.

 

 جهت دانلود فرم مزایده به قسمت بارگیری پیوست ها مراجعه فرمائید.

ردیف

شـــرح

قیمت پایه کارشناسی  (ریال)

قیمت پیشنهادی

1

دوربین ترازیاب به مشخصات  NIKON  AC-25 سریال 661197 بامتعلقات

     14600000

 

کمیسیون معاملات شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس درنظردراد براساس مجوز مجمع عمومی مورخ 96/03/06 نسبت به فروش اموال منقول تعاونی مسکن  به شرح زیراقدام نماید. لذا خواهشمنداست پاسخ استعلام مزایده را تاآخر وقت اداری مورخ 21/05/96درپاکت سربسته به دفتر تعاونی تحویل فرمائید. 

 

شرایط شرکت درمزایده :

1-پیشنهاد دهنده شرکت درمزایده بایستی مبلغ 10 % قیمت پایه کارشناسی (11750000 ریال )  را به عنوان تضمین شرکت درمناقصه درقالب چک بانکی بنام تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس عهده بانک تجارت شعبه ستارخان حساب پس انداز 783334720 تهیه ودرهنگام تحویل پاکت پیشنهاد قیمت ، چک بانکی را تحویل امورمالی شرکت نماید. عدم تحویل چک ضمانت باعث خروج فرد شرکت کننده از فرآیند مزایده خواهد بود.

2-قیمت پیشنهادی بایستی شفاف وبدون ذکرشرط اعلام شود. استعلام های مخدوش ازمزایده حذف می گردد.

3-زمان بازگشایی پاکات پس ازطی فرآیند مزایده به اطلاع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید.

4-شرکت تعاونی  در رد  یا پذیرش قیمت وهمچنین نفرات شرکت کننده درمزایده مختاراست .

5-  برنده مزایده موظف است 100 %  مبلغ مزایده را زمان تحویل  مورد مزایده به حساب اعلام شده تعاونی مسکن واریز نماید.

7-بازدید ومعاینه فنی ازمورد مزایده صرفاً دردفتر تعاونی انجام می گیرد .

8-فروش مورد مزایده قطعی است .

9-هزینه آگهی وبرگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

10-درصورت استنکاف برنده مزایده ازعقد قرارداد چک ضمانت برنده مزایده به نفع شرکت تعاونی مسکن ضبط خواهدگردید ودراین ارتباط برنده مزایده حق اعتراض را از خودسلب وساقط می نماید.                                                              

                                              

 به : تعاونی مسکن نظام مهندسی فارس بدینوسیله دراستعلام بهای زیرحداقل مبالغ وتوضیحات لازم درج وتقدیم می گردد.

 جهت دانلود فرم مزایده به قسمت بارگیری پیوست ها مراجعه فرمائید.

 

ردیف

شـــرح

قیمت پایه کارشناسی  (ریال)

قیمت پیشنهادی

1

دوربین توتال استیشن الکترونیکی لایکا مدل TS02  معادل TC407   به انضمام متعلقات

       117500000

 

استعلام مزایده وانت نیسان پیکاپ88

نوشته شده توسط شنبه, 14 مرداد 1396 ساعت 13:45

                                                                        

 استعلام مزایده   

کمیسیون معاملات شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس درنظردراد براساس مجوز مجمع عمومی مورخ 96/03/06 نسبت به فروش اموال منقول تعاونی مسکن  به شرح زیراقدام نماید. لذا خواهشمنداست پاسخ استعلام مزایده را تاآخر وقت اداری مورخ 21/05/96درپاکت سربسته به دفتر تعاونی تحویل فرمائید. 

 شرایط شرکت درمزایده :

1-پیشنهاد دهنده شرکت درمزایده بایستی مبلغ 10 % قیمت پایه کارشناسی (50000000 ریال )  را به عنوان تضمین شرکت درمناقصه درقالب چک بانکی بنام تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس عهده بانک تجارت شعبه ستارخان حساب پس انداز 783334720 تهیه ودرهنگام تحویل پاکت پیشنهاد قیمت ، چک بانکی را تحویل امورمالی شرکت نماید. عدم تحویل چک ضمانت باعث خروج فرد شرکت کننده از فرآیند مزایده خواهد بود.

2-قیمت پیشنهادی بایستی شفاف وبدون ذکرشرط اعلام شود. استعلام های مخدوش ازمزایده حذف می گردد.

3-زمان بازگشایی پاکات پس ازطی فرآیند مزایده به اطلاع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید.

4-شرکت تعاونی  در رد  یا پذیرش قیمت وهمچنین نفرات شرکت کننده درمزایده مختاراست .

5-  برنده مزایده موظف است 90 %  مبلغ مزایده را همزمان باعقد قرارداد فروش به حساب اعلام شده تعاونی مسکن واریز نماید.

6-  10 % باقیمانده ازقیمت مزایده درزمان نقل وانتقال سند در دفاتر محضراسناد رسمی اعلامی تعاونی توسط برنده مزایده به صورت چک بانکی تحویل نماینده تعاونی گردد.

7-بازدید ومعاینه فنی ازمورد مزایده صرفاً دردفتر تعاونی انجام می گیرد .

8-فروش مورد مزایده قطعی است .

9-هزینه آگهی وبرگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

10-درصورت استنکاف برنده مزایده ازعقد قرارداد چک ضمانت برنده مزایده به نفع شرکت تعاونی مسکن ضبط خواهدگردید ودراین ارتباط برنده مزایده حق اعتراض را از خودسلب وساقط می نماید.                                                               

 به : تعاونی مسکن نظام مهندسی فارس بدینوسیله دراستعلام بهای زیرحداقل مبالغ وتوضیحات لازم درج وتقدیم می گردد. 

جهت دانلود فرم مزایده به قسمت بارگیری پیوست ها مراجعه فرمایید.

 

ردیف

شـــرح

قیمت پایه کارشناسی  (ریال)

قیمت پیشنهادی

1

یک دستگاه وانت  نیسان پیکاپ مدل 1388

           500000000

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس میباشد

پشتیبانی و میزبان وب : زندهاست