0000003

آخرین اخبار تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان استان فارس

درباره ما​

اعضای تعاونی فوق  در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک که ‹‹آزادانه و با اختیار کامل›› و با قبول سهم در ‹‹مشارکت اقتصادی›› آنرا پذیرفته اند, تعهد می نمایند که ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود با رعایت ‹‹حقوق مساوی اعضاء›› کوشش فردی و تلاش همگانی شان را همراه با ‹‹کسب علم و آگاهی و بکارگیری مستمر دانش روز››برای موفقیت هرچه بیشتر اهداف این همیاری و مشارکت 

مهندس جمشیدی

عضو هیات مدیره

مهندس خورشیدی

عضو هیات مدیره

مهندس گل احمر

عضو هیات مدیره

مهندس مرزبان

بازرس

پروژه های ما

پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

پروژه پارسه مهندسین صدرا یک

۲۷ اسفند ۱۳۹۳بدون دیدگاه   پروژه پارسه مهندسین صدرا   قابل توجه سهامداران پروژه پارسه مهندسین صدرا باتوجه به قرارداد ......

پروژه آستانه مهندسین

پروژه آستانه مهندسین

پروژه آستانه مهندسین ...

پروژه پارسه مهندسین صدرا دو

پروژه پارسه مهندسین صدرا دو

پروژه پارسه مهندسین صدرا یک ...

پروژه شهریار

پروژه شهریار

پروژه ...

پروژه هزار-شهرک والفجر

پروژه هزار-شهرک والفجر

پروژه هزار-شهرک ...

تعاونی سرمایه گزاری توسعه گردشگری هفت برم فارس

تعاونی سرمایه گزاری توسعه گردشگری هفت برم فارس

تعاونی سرمایه گزاری توسعه گردشگری هفت برم ...

لینک های مرتبط