سهامداران محترم پردیس فاز۱هفت برم

سهامداران محترم پردیس فاز۱هفت برم

admin
در تاریخ 27 جولای 2015

مجوز دیوارگذاری اطراف وارزش افزوده منوط به اجرای سیستم قطره ای با درختکاری میباشد.کسانیکه تاکنون قسط اول بمبلغ300هزارتومان پرداخت ننموده اند نسبت به واریز وجه اقدام تاشامل جریمه تاخیر نشوند. هیات امناء091 مجوز دیوارگذاری اطراف وارزش افزوده منوط به اجرای سیستم قطره ای با درختکاری میباشد.کسانیکه تاکنون قسط اول بمبلغ300هزارتومان پرداخت ننموده اند نسبت به واریز وجه اقدام تاشامل جریمه تاخیر نشوند. هیات امناء09171125605-36488466 71125605-36488466

ادامه مطلب