سهامداران محترم پردیس مهندسین۱هفت برم

سهامداران محترم پردیس مهندسین۱هفت برم

admin
در تاریخ 22 دسامبر 2015

سهامداران محترم پردیس1 هفت برم: کسانیکه مبلغ250هزارتومان را قبلا پرداخت نموده اند کارهای شخم زنی و آزمایش خاک زراعی پلاکها  آنها و تهیه سوخت و حقوق ماهیانه کارگر آبیار و نگهبان عمل شده است، بقیه سهامداران سریعا نسبت به واریز  مبلغ فوق به کارت بانک پاسارگاد5022291900048347 بنام مهندسین بهنام زارع –افشین سلطانی اقدام تا درسال 94 عملیات اجرایی بر روی قطعات جنابعالی انجام گردد و رسید تحویل هئیت امناء در دفتر تعاونی مسکن نمائید. 09177158363-07136488466

ادامه مطلب